For safe travels in Japan. Guide for when you are feeling ill.

YAMAGUCHI JAPAN TRAVEL GUIDE

อาคารอนุสรณ์นิชชินโควะ

  1. Home
  2. อาคารอนุสรณ์นิชชินโควะ
  • 1. อาคารอนุสรณ์นิชชินโควะ
  • 1. อาคารอนุสรณ์นิชชินโควะ

จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดที่ใช้ตอนสรุปสนธิสัญญานิชชินโควะ

Basic Information

ตำแหน่งที่ตั้ง 4-3 Amidaji-cho, Shimonoseki City, Yamaguchi
การเดินทาง 1. โดยรถบัส 10 นาทีจากสถานี JR ชิโมโนเซกิ
→เดิน 2 นาทีจากป้ายรถบัส “อากามะจินจะมาเอะ”
โฮมเพจ https://shimonoseki.travel/
ติดต่อสอบถาม แผนกคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมคณะกรรมการการศึกษาเมืองชิโมโนะเซกิ โทร: 083-254-4697