For safe travels in Japan. Guide for when you are feeling ill.

YAMAGUCHI JAPAN TRAVEL GUIDE

โทะคุจูคัง

  1. Home
  2. โทะคุจูคัง
  • 1. โทะคุจูคัง
  • 2. โทะคุจูคัง
  • 1. โทะคุจูคัง
  • 2. โทะคุจูคัง

โทะคุจูคังตั้งอยู่ในเขตยาสุดะของเมืองชูนัน มีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียว แนวยาวของเรือน 10.98 เมตร ช่วงกว้าง 6.97 เมตร

โทะคุจูคังก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1809 (ปีบุงกะที่ 6) โดยชิชิโดะ นาริโตะชิ เจ้าผู้ครองที่ดินแคว้นมิซึโอะรุ่นที่ 8 ซึ่งถือเป็นสายตระกูลหนึ่งของตระกูลโมริผู้ปกครองแคว้นโชชู สร้างขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนประจำถิ่นสำหรับอบรมเยาวชนจากตระกูลซามูไรและสามัญชนทั่วไป แต่ตัวอาคารที่เรียกว่า "โทะคุจูคัง" ในปัจจุบันนั้นเป็นส่วนที่ชิชิโดะ โมโตะอายะ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 10 ได้สร้างขึ้นมาภายหลังในปี ค.ศ. 1846 (ปีโคขะที่ 6) เพื่อเป็นสถานที่สักการะขงจื๊อ โดยเลียนแบบมาจากฮากิเมรินคัง(โรงเรียนประจำแคว้น)

Basic Information

ตำแหน่งที่ตั้ง Yasuda Aza Tenno(Oaza Yasuda 569-1), Shunan City, Yamaguchi Prefecture
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์เมืองชูนันคณะกรรมการการศึกษาวัฒนธรรมแผนกกีฬา 0834-22-8622