For safe travels in Japan. Guide for when you are feeling ill.

YAMAGUCHI JAPAN TRAVEL GUIDE

ทะเลสาบนาคายามะ

  1. Home
  2. ทะเลสาบนาคายามะ
  • 1. ทะเลสาบนาคายามะ
  • 1. ทะเลสาบนาคายามะ

เหมาะแก่การตกปลา(ปลาแบสดำ), ล่องเรือ แล่นแคนู

Basic Information

ตำแหน่งที่ตั้ง Shutocho Nakayama, Iwakuni City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) ลงสถานีสุโอทาคาโมริ ต่อรถประจำทาง 15 นาที

(2) ทางด่วนซันโย ทางออกคุกะ IC ด้วยรถยนต์ 10 นาที
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลหน่วยงานการส่งเสริมเมืองอิวาคุนิวนรอบตะวันออกสาขารวมพื้นที่ 0827-84-1111