For safe travels in Japan. Guide for when you are feeling ill.

YAMAGUCHI JAPAN TRAVEL GUIDE

เทนเนง ระด้ง ออนเซ็น น้ำพุร้อนชินสะคุ

  1. Home
  2. เทนเนง ระด้ง ออนเซ็น น้ำพุร้อนชินสะคุ
  • 1. เทนเนง ระด้ง ออนเซ็น น้ำพุร้อนชินสะคุ
  • 1. เทนเนง ระด้ง ออนเซ็น น้ำพุร้อนชินสะคุ

เปิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2008 เป็นอาคาร
ไม้ 2 ชั้นที่ภายนอกเป็นแบบสมัยเก่า อยู่ด้านข้างบ่อน้ำของอาศรมโทเกียวอัน เมื่อมองมาจากชั้น2จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นอาศรมโทเกียวอันที่สวยงาม

Basic Information

ตำแหน่งที่ตั้ง Oaza Yoshida Shimizu 1202-3, Shimonoseki City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJR ลงสถานีโอซึกิ ต่อรถประจำทาง 15 นาที
→ ลงป้าย 「โตเกียวอันอิริกุจิ」 เดิน 10 นาที


(2) ทางด่วนชูโกกุ ทางออกโอซึกิ IC ด้วยรถยนต์ 10 นาที
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลน้ำร้อนของชินซะคุธรรมชาติเรดอนออนเซ็น 083-284-0268