For safe travels in Japan. Guide for when you are feeling ill.

YAMAGUCHI JAPAN TRAVEL GUIDE

ฟาร์มฮานะโนะอุมิ

  1. Home
  2. ฟาร์มฮานะโนะอุมิ
  • 1. ฟาร์มฮานะโนะอุมิ
  • 2. ฟาร์มฮานะโนะอุมิ
  • 3. ฟาร์มฮานะโนะอุมิ
  • 4. ฟาร์มฮานะโนะอุมิ
  • 1. ฟาร์มฮานะโนะอุมิ
  • 2. ฟาร์มฮานะโนะอุมิ
  • 3. ฟาร์มฮานะโนะอุมิ
  • 4. ฟาร์มฮานะโนะอุมิ

ฮานะโนะอุมิเป็นฟาร์มผสมผสานที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น ที่นี่คุณสามารถทดลองเก็บผลิตผลต่างๆได้อย่างหลากหลาย เช่น ทดลองเก็บผักสด เก็บสตอเบอรี่ เก็บบลูเบอรี่ ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีมุมขายตรงจำหน่ายผักสดที่ปลูกโดยเกษตรกรท้องถิ่น มีร้านจำหน่ายขนมหวานและของฝากทำจากผลไม้ที่ผลิตในฟาร์มฮานะโนะอุมิเป็นหลัก รวมทั้งมีร้านคาเฟ่จำหน่ายพวกกาแฟ ฯลฯ ไว้ให้บริการอีกด้วย

Basic Information

ตำแหน่งที่ตั้ง Habu 3392, Sanyo Onoda City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) ทางด่วนซันโย ทางออกฮาบุ IC ด้วยรถยนต์ 5 นาที
โฮมเพจ http://www.hana-umi.com/
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลฮานะโนะอุมิ 0836-79-0130