For safe travels in Japan. Guide for when you are feeling ill.

YAMAGUCHI JAPAN TRAVEL GUIDE

โอกิ ออนเซ็น- ชิโอไซ โนะ ยุ

  1. Home
  2. โอกิ ออนเซ็น- ชิโอไซ โนะ ยุ
  • 1. โอกิ ออนเซ็น- ชิโอไซ โนะ ยุ
  • 1. โอกิ ออนเซ็น- ชิโอไซ โนะ ยุ

「โอกิ ออนเซ็น- ชิโอไซ โนะ ยุ」 เป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติที่สามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของ เกาะคาซาโดะได้

บ่อน้ำร้อนและบ่อน้ำกลางแจ้งที่สร้างขึ้นใหม่ มี「อินฟินิตี้ บาธ」ที่คุณสามารถลิ้มรสเสมือนอยู่ในอ่าวคาซาโดะ
นอกจากนี้ ยังมีบ่อน้ำร้อนที่มีส่วนผสมของคาร์บอนไดออกไซด์ ,บ่อน้ำพุร้อนทำจากหิน,บ่อน้ำร้อนในร่มที่มีน้ำแร่จากธรรมชาติ หรือแม้แต่ห้องซาวน่า และสระน้ำเย็น

Basic Information

ตำแหน่งที่ตั้ง Kasadojima 14-1 Kokumin Shukusha Ojo, Kudamatsu City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRสายหลักซันโย ลงสถานีชิโมมัทสึ ต่อรถประจำทาง 20 นาที

(2) ทางออกโทคุยามะฮิกาชิ IC ด้วยรถยนต์ 20 นาที (ประมาณ 12 กิโลเมตร)

(3) ทางออกคุมาเงะ IC ด้วยรถยนต์ 25 นาที (ประมาณ 20 กิโลเมตร)
โฮมเพจ http://www.oojou.jp/
ติดต่อสอบถาม ออนเซ็นโอคิทีอีแอล Shiosai-no-Yu 0833-52-0138